Evaluare imobile

Evaluare proprietati imobiliare:

Terenuri, constructii civile, industriale, agricole

Documente necesare elaborarii raportului de evaluare:
Pentru evaluarea imobilelor si a terenurilor:
documentul care atesta dreptul de proprietate asupra bunului evaluat;
extras de Carte Funciara;
documentatia cadastrala vizata ANCPI;
documentatia din care sa rezulte suprafata terenului si suprafetele
construite desfasurate si utile ale proprietatii;
certificat de urbanism valid din care sa reiasa posibilitatile de dezvoltare
(POT, CUT, destinatie, restrictii, etc) in cazul terenurilor libere de
constructii;
alte documente specifice in functie de tipul proprietatii evaluate (avize,
autorizatii, etc).
In cazul in care documentele prezentate nu reflecta situatia constatata la momentul efectuarii inspectiei se vor solicita documente suplimentare (autorizate de construire/demolare, autorizatie de functionare, raport de expertiza tehnica, etc);